Inhoudsopgave: 

Artikel 1 – Definities 
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer Artikel 3 – Toepasselijkheid 
Artikel 4 – Het aanbod Artikel 5 – De overeenkomst Artikel 6 – Herroepingsrecht 
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht Artikel 11 – De prijs 
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie Artikel 13 – Levering en uitvoering 
Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging Artikel 15 – Betaling 
Artikel 16 – Klachtenregeling Artikel 17 – Geschillen 
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen 


Artikel 1 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die 
derde en de ondernemer; 
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn 
herroepingsrecht; 
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband 
houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit; 
Dag: kalenderdag; 
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden; 
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, 
diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen 
informatie mogelijk maakt; 
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van 
de overeenkomst op afstand; 
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale 
inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; In dit geval is dat StoneStudio V.o.f. via de website www.daglieverd.com . Hierna wordt er gerefereerd aan daglieverd. 

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt 
wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; 
Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen 
herroepingsrecht heeft; 
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte 
hoeven te zijn samengekomen. 

Artikel 2 Identiteit van de ondernemer & Algemeen 
Artikel 2a: Identiteit van de ondernemer 
Naam: daglieverd een onderneming van StoneStudio v.o.f.; 
Vestigingsadres: Burgemeester Knappertlaan 192A, 3117BG Schiedam; 
KvK-nummer: 71568549; 
Btw-identificatienummer: 858766036B01; 

Telefoonnummer: 0636244836, bereikbaar op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur; 
E-mailadres: info@daglieverd.com. 

Artikel 2b: Algemeen 
1. Alle op de via de website getoonde werken van intellectuele eigendom, zoals teksten, afbeeldingen en video’s, mogen niet zonder voorafgaande toestemming van daglieverd worden verveelvoudigd of worden openbaar gemaakt of anderszins verspreid of getoond aan derden. Indien het vermoeden bestaat dat hier sprake van is, zal de toegang tot de website worden geblokkeerd en is daglieverd gerechtigd haar schade te verhalen op de verspreider. 
2. Op deze overeenkomst en algemene voorwaarden is tevens de privacyverklaring van daglieverd van toepassing. Daglieverd zal de door de consument verschafte gegevens slechts opslaan en aanwenden ten behoove van de uitvoering van de consument. 
3. Consument gaat ermee akkoord dat voor communicatie gebruik gemaakt wordt van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder communicatiemiddelen die gebruik van van een internetverbinding. 
4. daglieverd is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van de daglieverd producten en of het (onjuist) toepassen van informatie. Tenzij er sprake is van een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming, opzet of grove schuld. 
5. Iedere aansprakelijkheid van daglieverd is beperkt tot het repareren, vervangen van het gekochte artikelen, of tot het terugbetalen van het aankoopbedrag inclusief verzend- en / of retourkosten. 
6. De bezorgtijd mag te allen tijde uitlopen. daglieverd informeert de consument met realistische bezorgtijden via de website. Wanneer dit niet waargemaakt kan worden is daglieverd niet aansprakelijk voor eventuele geleden schade. 
7. Klachten dienen zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen na het ontstaan daarvan, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk of via email te worden ingediend bij daglieverd. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zal daglieverd hierop reageren en waar mogelijk een oplossing voorstellen. Emails kunnen gestuurd worden naar help@daglieverd.com . Schriftelijk kan het naar zwart janstraat 155-01, 3035AR, Rotterdam. 
8. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoove van diegenen die voor daglieverd werkzaam zijn of werkzaam zijn geweest. 
9. De toepasselijkheid van evenutele door opdrachtgever/partner/consument gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
10. Op alle overeenkomsten tussen consument en daglieverd en op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhouding tussen consument en daglieverd worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam, althans de bevoegde rechter in het arrondissement waar de natuurlijke person, niet handelend in beroep of bedrijf woonplaats heeft. 
11. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. 
12. Daglieverd is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te vullen. Van iedere wijziging en/of aanvulling ontvangt consument vooraf schriftelijk bericht. 


Artikel 3 daglieverd webshop 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. 
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden. 
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is. 


Artikel 4 Het aanbod 
1. De daglieverd webshop is een webwinkel waar fysieke producten op afstand overeengekomen of gekocht kunnen worden. De webwinkel is gericht op consumenten. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Daglieverd staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overneenkomst, de in het aanbod vermelde specificities, aan de redelijk eiesen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften, voor zover het een met een Consument op afstand gesloten overeenkomst betreft. Deze conformiteitsgarantie is niet van toepassing op overeenkomst met derden anders dan Consumenten. 
3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan daglieverd kenbaar heeft gemaakt. 
4. Daglieverd zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame speoed, doch uiterlijk binnen 90 dagen leveren, tenzij een langer leveringstermijn is afgesproken. Fysieke producten worden geleverd door PostNL en kunnen daardoor alleen geleverd worden op dinsdag tot en met zaterdag. Daglieverd doet geen uitspraken over de dag van levering, alleen over de datum van verzending. 
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten gaat over op de consument vanaf het moment van bezorging bij de consument of een vooraf door consument aangewezen en bij daglieverd bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
6. Het in Artikel 4 lid 5 beschreven risico voor de consument wordt uitdrukkelijk vermeld aan de consument d.m.v. onderstaande tekst: 
Onze urnen zijn van het duurzame natuurmateriaal marmer, en daarom poreus. 
Wij houden ons aansprakelijk indien het product kapot geleverd is. Het gaat hier om barsten en gebroken stukjes. De consument dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst de schade te melden. Wij zullen het artikel met een nieuw artikel vervangen. 
Wij zijn niet aansprakelijk wanneer het artikel krasjes krijgt na verloop van tijd. Oppervlakkige krasjes worden gevormd doordat marmer een natuurmateriaal is. Net als leer krijgt het gebruikerssporen wat het voorwerp juist mooier maakt. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de urn, met als oorzaak dat de urn door toedoen van de gebruiker met zure vloeistoffen in aanraking is gekomen. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de urn, met als oorzaak dat de urn door toedoen van de gebruiker met vlekkende vloeistoffen in aanraking is gekomen. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de urn, die veroorzaakt zijn door val- en/of stootschade na het moment van leveren. 
Wij zijn niet aansprakelijk voor beschadigingen aan de urn, die veroorzaakt zijn door verkeerd onderhoud / gebruik van schadelijke schoonmaakmiddelen en/of technieken. 
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen aan de as, wanneer zij in de urn zit. Het is geheel voor eigen risico om de as in onze urn te bewaren. Wij beweren niet dat de aszak en/of urn onverwoestbaar zijn. 
Wij zijn aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door het product, omdat onze urn, aszak of herinneringsdoos ‘gebrekkig’ was. 
De definitie van juist gebruik van de urn is om het as in het meegeleverde aszakje te vullen en de deksel met siliconenkit te verlijmen. 
Indien wij content publiceren waarin staat dat de deksel niet is dicht gelijmd, is dit ter inspiratie bedoeld. Zowel het niet dicht lijmen van de urn, als het bewaren van de as in de urn, is geheel voor eigen risico. 
Bij het bestellen van onze urn, ga je ermee akkoord dat je de urn en de aszak controleert op beschadigingen voordat je me het vullen begint. 
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen die voortkomen uit het vullen en het verlijmen van de aszak en/of de urn. 
Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadigingen aan andere producten, doordat de urn te belastend is voor het voorwerp waarmee zij in aanraking komt. 
7. Voordat de consument tot koop overgaat, is er nadrukkelijk vermeld wat de consument verwachten kan van de producten. Hieronder de verwachting die wij scheppen: 
Materiaal: Onze urnen en herinneringsdozen zijn natuurproducten. Er kan altijd een kleine afwijking zijn. Wij hebben de producten gefotografeerd die het meest representatief zijn in hun soort. 
Design: De artikelen worden met de hand gemaakt. Hierdoor kan er altijd een kleine afwijking zijn. Wij hebben de producten gefotografeerd die het meest representatief zijn in hun soort. 
Gravure: De artikelen worden met de lasergraveermachine gegraveerd. Wij gebruiken altijd hetzelfde lettertype, lettergrootte en positie als in de productfoto’s wordt getoond. Indien je een eigen tekst aanlevert, wordt dit conform onze stijl gegraveerd. 
Product is beschadigd bij levering: Het gaat hier om barsten en gebroken stukjes. De consument dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst de schade te melden. Wij zullen het artikel met een nieuw artikel vervangen. 
Product heeft kleine oppervlakkige krasjes bij levering: Wij zijn niet aansprakelijk wanneer het artikel geleverd wordt met kleine oppervlakkige krasjes conform onze standaard. Oppervlakkige krasjes worden gevormd doordat de urnen met de hand gemaakt en gepolijst worden. Wij fotograferen de urnen waarop een gemiddelde hoeveelheid aan oppervlakkige krasjes te zien is. 

8. Het daglieverd-aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet. 

9. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. 


  
Artikel 5 De overeenkomst 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. 
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand; 
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is; 
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. 
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering. 


Artikel 6 Herroepingsrecht 
Bij producten: 
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: 
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren. 
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen; 
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen. 
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd: 
3. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten. 
4. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. 
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht: 
5. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd. 

6. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen. 


Artikel 7 Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. 
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1. 
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 


Artikel 8 Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer. 
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. 
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. 
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen. 
6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. 
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien: 
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of; 
b. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht. 
8. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien: 
a. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
b. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of 
c. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen. 
9. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 


Artikel 9 Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging. 

2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. 
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 


Artikel 10 Uitsluiting herroepingsrecht 
1. De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld: 
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen; 
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen; 
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: 
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer; 
5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering; 
6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien; 
7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; 
8. Op de daglieverd website is nadrukkelijk vermeld welke artikelen uitgesloten zijn van het herroepingsrecht met deze tekst: 

Dit type urn komt niet in aanmerking voor retourneren; 

Een gepersonaliseerde urn. Wanneer de urn gepersonaliseerd is, kunnen wij hem niet meer opnieuw verkopen. Daarom zijn deze producten uitgezonderd van het ontbindingsrecht. 

Check hieronder of jouw artikel gepersonaliseerd is. Wanneer één of meerdere stellingen van toepassing zijn, kan het artikel niet geretourneerd worden. 

– Er is een naam op gegraveerd 
– Er is een eigen tekst gegraveerd. Hiermee bedoelen wij een tekst, die niet overeenkomt met de teksten die wij in de webshop aanbieden. 
– Er is een datum op gegraveerd 

9. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben; 
10. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
11. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; 
12. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft; 
13. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken; 
14. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop; 
15. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als: 
a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en 
b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest. 

Artikel 11 De prijs 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven. 
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op 
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw. 


Artikel 12 Nakoming overeenkomst en extra garantie 
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst. 


Artikel 13 Levering en uitvoering 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. 
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 90 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding. 
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen. 
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 


Artikel 14 Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 
Opzegging: 
1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 
te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode; 
tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 
altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 

Verlenging: 
4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 
5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften. 
7. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode. 
Duur: 
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten. 


Artikel 15 Betaling 
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen. 
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden. 
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende 
€ 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 


Artikel 16 Klachtenregeling 
1. De ondernemer beschikt over een klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten kunnen worden gezonden naar info@daglieverd.com. 
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. 
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. 
5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden 
op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie. 

Artikel 17 Geschillen 
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 


Artikel 18 Aanvullende of afwijkende bepalingen 
1. Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.